Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Uniwersytet Dziecięcy działa pod patronatem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Paderewskiego 13, 58 – 506 Jelenia Góra, które tworzą wspólny projekt pod nazwą Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy”. 

§2 Cele i zadania Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”

 1.  Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” został powołany, aby pomóc dziecku w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzić jego ciekawość poznawczą, przekazać wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki i sztuki. To także realizacja wspólnych projektów artystycznych ze studentami.
 2. Program Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” ma na celu przybliżenie uczniom w wieku od 7 do 14 roku życia wielu dziedzin nauki i kultury, inspirowanie do poznawania i rozwijania zainteresowań oraz talentów. Celem jest także zachęcanie do poznawania i odkrywania świata oraz siebie w realizacji różnorodnych zadań poprzez ciekawe formy oraz metody.
 3. Uniwersytet Dziecięcy powstał także w celu realizacji wspólnych projektów z dorosłymi słuchaczami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej np. w formie koncertów, audycji, działań plenerowych.
 4. Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” jest projektem non-profit.
 5. Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w formie wykładów, warsztatów, plenerów, koncertów itp. Zajęcia odbywają się, w większości, na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Dzięki współpracy z innymi instytucjami mogą one odbyć się także w innych miejscach (po wcześniejszym uzgodnieniu i zgodzie prawnych opiekunów dzieci).

§3 Studenci Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”

 1. Studentem Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” może zostać każdy uczeń (w tym o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych) Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze w wieku od 7 do 14 lat po spełnieniu określonych warunków.
 2. Uczestnikami są osoby wytypowane przez szkołę, które są kreatywne, otwarte na nowe wyzwania, cechują się określonymi predyspozycjami i zainteresowaniami, zaangażowane w prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska (np. pełniące wolontariat), promujące systematycznie swoimi działaniami naszą placówkę, wykazujące się wysokimi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem. Uczniowie są zobowiązani do uzupełnienia zajęć lekcyjnych, w czasie których byli nieobecni uczestnicząc w warsztatach/ wykładach uniwersytetu.   
 3. Rok szkolny 2017/2018 ma charakter pilotażowy. Od 2018/2019 propozycje uczniów (max. 2 osoby, w przypadku dużych osiągnięć 3) do Uniwersytetu Dziecięcego podają wychowawcy klas do 15 września na piśmie uwzględniając działalność oraz postawę i wyniki w nauce danego dziecka. Następnie w wyznaczonym terminie zbierze się komisja w składzie:

- dyrektor szkoły,

- wicedyrektor klas I – III, IV – VIII,

- koordynatorzy projektu klas I – III, IV – VIII,

- pedagog szkolny,

- co najmniej jeden przedstawiciel Rady Rodziców.

Komisja, po przeanalizowaniu kandydatur zaproponowanych przez wychowawców klas, stworzy listę studentów na dany rok akademicki. Nie jest jednoznacznym, iż uczeń przyjęty na Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” będzie uczestniczył w zajęciach tegoż do końca szkoły podstawowej w każdym kolejnym roku szkolnym.  Członkowie komisji muszą także wziąć pod uwagę limit miejsc, który określany jest na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.

            Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie, jej decyzje są suwerenne i ostateczne.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest wyrażenie zgody przez ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa (zał. nr 2).
 2.  Studenci Uniwersytetu otrzymują indeksy oraz identyfikatory, które są zobowiązani mieć na każdych zajęciach.
 3.  Po zakończeniu zajęć student otrzyma podpis w indeksie za uczestnictwo w zajęciach.
 4.  Wykłady, warsztaty i pozostałe formy zajęć nie są zakończone egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach.
 5.  Udział studenta Uniwersytetu Dziecięcego w ponad połowie wykładów bądź ćwiczeń/ warsztatów/ zajęć upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.
 6. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.
 7. Studenci Uniwersytetu zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i stosowania się do poleceń organizatorów oraz wykładowców. W przypadku powtarzających się problemów z nieodpowiednim zachowaniem oraz wystąpieniem nieobecności nieusprawiedliwionych nastąpi skreślenie z listy słuchaczy.   

 §4 Organizacja Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”

 1. Organizator komunikuje się ze studentami Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” poprzez koordynatorów projektu – wyznaczanych na każdy rok akademicki przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Szkołę Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze.
 2. Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia w cyklu roku akademickiego z podziałem na semestr zimowy i letni.
 3. Zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym „Twórczy Odkrywcy” są zorganizowane w formie pojedynczych wykładów, warsztatów/ ćwiczeń, koncertów, plenerów, wycieczek itp. Po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych stron i przekazaniu ustaleń koordynatorom projektu. 
 4. Limit miejsc w ramach uniwersytetu określany jest na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.
 5. Ramowy plan zajęć i wszelkie informacje są udostępniane w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej oraz Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze, w tym na ich stronach internetowych.
 6. Rodzice/ opiekunowie prawni słuchacza Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”,  akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy ich dziecko w postaci filmów lub zdjęć i prezentację w internecie. W sytuacji, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym zgoda na rejestrację zajęć dotyczy obojga. Zapis wiąże się m.in. z promocją projektu.

&5 Opieka nad słuchaczami - zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Dziecko, w czasie wykładów lub innych zajęć organizowanych w ramach projektu, pozostaje pod opieką wolontariuszy Uniwersytetu Dziecięcego (nauczycieli SP 8 w Jeleniej Górze) i nie może samodzielnie opuszczać sali/ miejsca zajęć ani odłączać się od grupy. Po zakończeniu dzieci pozostają pod opieką wolontariuszy.
 2. W czasie zajęć studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych.
 3. Po zakończonych zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/ prawnych opiekunów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, a także dzieci pozostawione bez opieki po nich.
 4. W wycieczkach naukowych (jeśli taka forma wystąpi) dzieci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/ opiekunem prawnym. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zapewniają rodzice/ opiekunowie prawni.
 5. W przypadku rażącego naruszania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej organizatorzy zastrzegają sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów.

§6 Zaliczenie roku akademickiego

 1. Udział studenta Uniwersytetu Dziecięcego w ponad połowie proponowanych wykładów bądź ćwiczeń/ warsztatów/ zajęć upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.
 2. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.
 3. Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”, indeks oraz identyfikator mają charakter symboliczny.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic/ opiekun prawny zgłaszający dziecko na Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” wypełnia formularz zgłoszeniowy, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Szkołę Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze, w celu organizacji projektu Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy”.
 2. Dane osobowe obejmować będą: dane rodzica/ opiekuna prawnego (imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania).
 3. Do praw i obowiązków organizatorów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/ opiekunom prawnym każdego studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez organizatorów danych podawanych w formularzu zgłoszeniowym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” przez dziecko jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 5. Rodzic/ opiekun prawny dziecka wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany/-e w formularzu zgłoszeniowym adres/-y poczty elektronicznej.
 6. Administratorem bazy danych osobowych studentów jest Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu.
 3. Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” deklaruje gotowość do współpracy z innymi Uniwersytetami Dziecięcymi w Polsce i na świecie, z uczelniami wyższymi, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kultury, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2017.

Załączniki:

1.      Porozumienie partnerskie z dnia 14.04.2014 pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze a Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze.

2.      Deklaracja uczestnictwa dziecka (dokument dla rodzica/ prawnego opiekuna) w projekcie Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy”.

3.      Umowa powierzenia danych osobowych między Szkołą Podstawową Nr 8 w Jeleniej Górze, a Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze.