Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Przy naszej szkole od 2006 roku funkcjonuje Stowarzyszenie „Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8”. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców naszej szkoły w celu zapewnienia opieki i objęcia wsparciem uczniów naszej szkoły.

 

Zarząd:

Prezes - Paweł Wróbel

Wiceprezes - Marzena Hryniewicka

Sekretarz - Joanna Szemberska

Skarbnik - Ewelina Lasota

 

Komisja rewizyjna:

Maria Dutkiewicz

Anna Całus

Paulina Dzikowska

 

***

Celem Stowarzyszenia jest:

1) dbałość o właściwy  poziom  nauczania dzieci i młodzieży;

2) współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

3) udzielanie pomocy uczniom w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

4) dbałość o najwyższą jakość wiedzy  popularyzowanej wśród uczniów w ramach zajęć szkolnych;

5) inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu  pozalekcyjnego w szkole i poza nią;

6) organizowanie zajęć rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych;

7) wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji dla uczniów niepełnosprawnych;

8) wybudowanie i wyposażenie bazy sportowej dostosowanej dla niepełnosprawnych;

9) szeroko rozumiana pomoc materialna i finansowa dzieciom;

10) wszystkie działania mające na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki oraz poprawę warunków uczenia;

11) inicjowanie organizowania działań mających na celu podniesienie świadomości rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki o przysługujących im prawach.

 

***

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1) działalność w zakresie sfery zadań publicznych prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, w szczególności integrację dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie, działalność ta jest wyłączną działalnością  stowarzyszenia:

1)   pozyskiwanie pomocy na cele uczniów;

2)   popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów uczniów;

3)   organizowanie i prowadzenie kolportażu niezbędnych podręczników;

4) współdziałanie z władzami , instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

5)   prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej;

6)   współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

7)  udzielanie poręczeń Radzie Rodziców w przypadkach niezbędnych do realizacji jej zadań;

8)  pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz  organizowaniem zajęć pozaszkolnych, jak również rekreacyjnych;

9)  organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

10)  organizowanie grup terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki itd.

11) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych od osób prawnych i  fizycznych na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

 

***


***

WYKAZ NIEKTÓRYCH INICJATYW, MAJĄCYCH WPŁYW NA PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY I NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8