Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nasza szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi.


Na każdym poziomie, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują klasy integracyjne, w których proces dydaktyczno-wychowawczy współtworzą nauczyciele prowadzący oraz pedagodzy specjalni, których zadaniem jest pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do oddziałów integracyjnych uczęszcza od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.Wszyscy uczniowie realizują ten sam program nauczania, zarówno w oddziałach ogólnodostępnych jak i integracyjnych.
Jesteśmy placówką nastawioną na wyrównywanie szans, naukę tolerancji i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka.

***


Do oddziałów integracyjnych uczęszczają:

- z uszkodzeniami sensorycznymi (wzroku, słuchu),

- z uszkodzeniami motorycznymi (ortopedycznymi, postępującymi schorzeniami mięśni),

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

- z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania,

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- oraz z innymi dysfunkcjami.

Misją szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzenia dzieci w różnorodne dziedziny życia i nauki. Podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i w polskiej kulturze. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.

***

Priorytety szkoły:

•Stworzenie uczniom szansy osiągania sukcesów na miarę ich chęci i możliwości. Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci z opiniami, orzeczeniami oraz szczególnie uzdolnionych.

•Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

•Stworzenie dobrych warunków do nauki oraz życzliwej atmosfery.

•Ukształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

•Stworzenie dobrych warunków do pracy celem osiągania wysokich wyników nauczania.

•Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych im poszerzanie oferty edukacyjnej placówki.

•Systematyczne stosowanie TIK we wszystkich obszarach pracy szkoły.

***

Bierzemy udział w licznych projektach:

1. „Dolnośląska e- szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

2. „Szkoła ucząca bezpiecznego gospodarowania energią”

3. "Czas na zdrowie"

4. Program „ Oszczędzam w SKO”

5. Projekt edukacyjny „ Las inspiruje – odkrywamy arboretum LBG Kostrzyca

6. Sprawny Dolnoślązaczek

***

Ofertą dodatkową szkoły są klasy sportowe o profilach lekkoatletyka oraz piłka nożna, w których zajęcia prowadzą wyspecjalizowani instruktorzy sportu.

Promujemy także bezpieczny i zdrowy styl życia realizując szereg programów na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia.

***

Nasza szkoła proponuje także szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych, sportowych i wyrównawczych.

Proponujemy pomoc rodzinie poprzez:

1. Bezpłatnie bułki dla ucznia

2. Akcja szklanka mleka

3. Owoce i warzywa dla uczniów klas I-III

4. Obiady w stołówce szkolnej

5. Wyprawki szkolne

6. Stypendia socjalne dla potrzebujących

7. Pomoc Rady Szkoły

8. Opieka kadry pedagogicznej w świetlicy szkolnej do godz. 16.30