Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

logo

Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Dzięki udziałowi w Projekcie nasza szkoła otrzymała:

 • mobilną pracownię komputerową
 • tablicę interaktywną
 • tablety do obsługi dziennika elektronicznego
 • dostęp do platformy e-learningowej Fronter

 

Szkoła korzystająca z nowoczesnych technologii zyskuje czas swoich pracowników i wartość jaką stanowi stały, interaktywny kontakt z rodzicami. Śledzą oni postępy w nauce swoich dzieci, mogą reagować w szybszym czasie, nie czekając na wywiadówkę, na bieżąco usprawiedliwiają nieobecności dzieci w szkole. 

Mobilne Dzienniki Elektroniczne to kolejny krok ku nowym technologiom, których nie należy się obawiać. Usprawniają pracę i podnoszą jej efektywność. Szkoła jest miejscem gdzie dzieci dowiadują się o postępach techniki, a powinny widzieć je i w nich uczestniczyć. MobiReg daje im taką możliwość, a nowoczesna, interaktywna szkoła to tylko kwestia czasu. Do końca obecnego roku szkolnego dziennik elektroniczny jest testowany wyłącznie przez nauczycieli. Od września zostanie uruchomiony moduł, który umożliwi rodzicom pełną kontrolę ocen i obecności.

 

Platforma Fronter stanowi połączenie łatwych w użyciu narzędzi do nauki i współpracy w trybie online. Funkcje narzędzi mogą być stosowane w następujących obszarach: praca własna, nauka, współpraca, publikowanie.

Dzięki niej szkoły oraz inne instytucje edukacyjne mogą efektywnie wspierać naukę i nauczanie. Ponad 90 narzędzi Frontera wspomaga przygotowanie, przeprowadzenie oraz analizę lekcji, dokumentowanie wyników nauczania oraz komunikację pomiędzy szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Fronter to bezpieczne miejsce. Do każdej sali i zawartych w niej narzędzi mają dostęp jedynie uprawnione osoby – np. uczniowie z danej grupy lub oddziału, nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.

Platforma edukacyjna Fronter to nowoczesne narzędzie informatyczne doskonale odpowiadające na potrzeby współczesnego szkolnictwa. Pozwala ono zapobiec dalszemu pogłębianiu się przepaści pomiędzy oczekiwaniami młodzieży, stosującej nowoczesne technologie, a obecnie funkcjonującymi standardami formalnej edukacji.

 

logo projektu

 

Początek działań projektowych

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

 

 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NA MINIPORTALU SZKOŁY

miniportal

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia.

 

W ramach Projektu 47 uczniów naszej szkoły bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. Są to:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III ( 5 dzieci)
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI (5 dzieci)
 • Koło ekologiczne dla klas IV-VI (10 uczniów)
 • Koło informatyczne dla klas IV-VI (15 uczniów)
 • Tutoring opiekuńczy (12 uczniów)

 

a także:

 • wycieczki krajoznawcze oraz wyjścia do Multicentrum.

 

Zajęcia wyrównawcze i tutoringowe stanowią nieocenioną pomoc dla uczniów, a koła pozalekcyjne sprzyjają rozwojowi zainteresowań i uzdolnień wielu dzieci.

Od września 2010 r. w ramach projektu ponad 100 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wycieczkach oraz lekcjach w Multicentrum:

 • 23.11.2010 - wycieczka do Zieleńca (24 uczniów)
 • 6.04.2011 – wycieczka do Złotego Stoku i Jaskini Niedźwiedziej (24 uczniów)
 • 11,19,25.01.2011  - zajęcia w jeleniogórskim Multicentrum

 

Koło ekologiczne – galeria zdjęć aparat

Wycieczka do Jaskini NIedźwiedziej - galeria zdjęć aparat

Wycieczka do Wrocławia aparat

 


Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie.

 

logo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA  W KLASACH I-III.

KALEJDOSKOP SZANS - KALEJDOSKOP MOŻLIWOŚCI

We wrześniu 2011 r. nasza szkoła włączyła się w projekt „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Cel projektu związany jest z nową podstawą kształcenia ogólnego. Zakłada on zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych systemów edukacyjnych oraz wspieranie ich osobistego rozwoju. Dzięki niemu szkoła będzie wspomagana w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem.

Projekt jest przewidziany na dwa lata, w tym trzy semestry zajęć z uczniami. Są nim objęci wszyscy uczniowie z klas młodszych I-III. Do zajęć dzieci zostały zakwalifikowane na podstawie przeprowadzonych diagnoz, opinii i ankiet. Wyniki pozwoliły rozpoznać predyspozycje, możliwości i zainteresowania  uczestników oraz włączyć do odpowiedniego typu działalności, zgodnych z jego indywidualnym rozwojem.

Rodzaje zajęć wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji .

2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

4. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki.

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.

6. Zajęcia plastyczne dla uczniów zdolnych.

7. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

8. Zajęcia sportowe dla uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach.

9. Zajęcia teatralne.

Każdy młodszy uczeń w szkole przejdzie cykl zajęć w liczbie 60 godzin, rozłożonych na trzy semestry szkolne (od 09.2011 do 12.2012 roku) Wraz z powołanym zespołem nauczycieli opracowałyśmy zestaw pomocy dydaktycznych. Tym samym doposażyliśmy w materiały dydaktyczne i sprzęt bazę szkoły zwiększając atrakcyjność prowadzonych zajęć.

 eTWINNING - MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

etwinning 

W ramach współpracy międzynarodowej, w roku szkolnym 2010/2011  nawiązano kontakty z kolejnymi  dwoma szkołami podstawowymi:

anglia polska łotwa

W oparciu o tą właśnie współpracę rozpoczęto nowy projekt zatytułowany „Teddy Bear Forever”.  Projekt przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów naszych szkół. Językiem przewodnim jest język angielski. Założeniami projektu jest m. in.  integracja uczniów różnych narodowości, podniesienie kompetencji językowych, a także zaprezentowanie narodowych postaci literackich misia, przybliżenia ich postaci, opisu, historii. Istotną wartością projektu jest przedstawienie misia jako najlepszego i najwierniejszego przyjaciela każdego dziecka, więzi emocjonalnych wywiązujących się pomiędzy przyjaciółmi, mówienie o tym, co jest najważniejsze w przyjaźni. Miś to także niedźwiedź, zatem część naszego projektu jest poświęcona obszarom przyrodniczym – skąd pochodzą, gdzie mieszkają, czym się żywią niedźwiedzie. Projekt jest zatem bardzo wszechstronny i obejmuje zarówno obszar dydaktyczny, jak i emocjonalny.

 

W roku szkolnym 2010/2011 udział w działaniach projektowych wzięli uczniowie klasy I d oraz wszystkich klas szóstych.

W ramach projektu odbyły się:

 • lekcja otwarta z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
 • konkursy plastyczne, literackie i językowe dla pierwszaków,
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 • konkurs na logo graficzne projektu dla uczniów klas szóstych.

 

Podobne imprezy odbyły się w naszych krajach partnerskich. Efekty naszej wspólnej pracy zamieszczane są na specjalnie przygotowanej platformie edukacyjnej TwinSpace.

Udział w projekcie przyniósł dzieciom wielką radość i będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym 20011/2012.

logo projektuProjekt "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparciem zostaną objęci nauczyciele i uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych. Wsparcie dla uczniów polegać będzie w pierwszej części projektu na organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których testowo prowadzone będą elementy innowacyjnych programów oraz (w ostatnim roku) na uczestnictwie w lekcjach prowadzonych przy wykorzystaniu opracowanych innowacyjnych programów nauczania. Projekt „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” zakłada również organizacje specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli pod okiem ekspertów z wybranych dziedzin.

 

 Pedagogika Marii Montessori stanowi oryginalny i niepowtarzalny system nauczania. Najważniejsze jest, aby pomóc każdemu dziecku w wykorzystaniu swojego pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia. To, co dzieck będzie robiło ma służyć jemu społecznemu i emocjonalnemu rozwojowi, doskonaleniu koordynacji motorycznej i przygotowanie do uczenia poznawczego.

Materiały Montessori służą do zdobywania kompetencji, które ułatwiają proces doskonalenia umiejętności i wprowadzają pojęcia abstrakcyjne. W wyniku wieloletnich doświadczeń Montessori wyróżniła 4 grupy materiałów:

1. Materiał praktycznego dnia, inaczej służący do samoobsługi – celem pracy z tą grupą materiałów jest uniezależnienie się od dorosłych,

2. Materiał sensoryczny – do rozwoju zmysłów w izolacji,

3.Materiał akademicki – służący do nauki czytania, pisania i liczenia,

4. Materiał do nauki o wszechświecie – poznanie dziedzin, które stworzył człowiek i które stworzyła przyroda.

 

Cechą powyższych materiałów jest to, że są piękne, kolorowe, dostosowane do wzrostu dzieci, występują w pojedynczych egzemplarzach.